Privacy Verklaring

Als u gebruik gaat maken van onze diensten, dan verstrekt u gegevens aan ons. Dan moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe we dit doen en waarom.

Waarvoor gebruiken we gegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, verwerkt Corpoli, praktijk voor bioresonantie bepaalde (hierna te noemen Corpoli) gegevens van en over u.

Verwerking
We hebben intern zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen en waarom. U vult voor de start van de behandeling uw gegevens in op een vragenformulier. U ondertekent dit formulier met uw handtekening waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat dat Corpoli deze gegevens verwerkt.

Wat zijn gegevens?
Bij deze gegevens kunt u denken aan: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en geboortedatum. Tevens worden er op dit formulier gegevens gevraagd over uw persoonlijke gezondheidstoestand, klachten of ziekte(geschiedenis).

Tijdens de intake kunnen wij aanvullende informatie of vragen ter verduidelijking stellen en de antwoorden noteren op papier. Deze informatie vragen wij om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van uw gezondheidstoestand zodat we de therapie daarop goed kunnen aanpassen. U bent niet verplicht om gegevens over uw gezondheid te verstrekken.

Ook als u de website van Corpoli (www.corpoli.nl) bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen gegevens en ook dit wordt aangemerkt als persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, een cookie of inloggegevens. Hiervoor wordt u verwezen naar onze Cookieverklaring.

Van wie verwerken we gegevens?
Van alle personen die in behandeling worden genomen.

Waarvoor gebruiken we gegevens?
Wij gebruiken al deze gegevens om de zorg te organiseren en voor interne analyses. Hierdoor kunnen wij ons werk beter doen. Bijvoorbeeld, om de wens van patiënten/cliënten in vervulling te kunnen laten gaan. Al deze gegevens worden door Corpoli niet verstrekt aan derden, tenzij wettelijk verplicht. Deze gegevens zijn louter en alleen voor de bedrijfsvoering binnen Corpoli.

Hoe gaan we met deze gegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw gegevens om.

Toezicht op het verwerken van gegevens?
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetten en regels worden nageleefd.

Bewaartermijn
De verwerkte gegevens hebben te maken met de financiële afhandeling van de behandeling enerzijds en met de medische nazorg en analyses anderzijds. De facturen met uw adresgegevens moeten wij verplicht 7 jaar bewaren in opdracht van de Belastingdienst. Medische gegevens worden conform de wetgeving 15 jaar bewaard.

Voor zover de wet- en regelgeving het toelaat mogen gegevens eerder worden verwijderd op verzoek van de persoon die de behandeling toen is ondergaan. U dient dit schriftelijk aan ons door te geven. Binnen een maand zal Corpoli u hierover uitsluitsel geven.

De medewerkers behouden het recht gegevens langer vast te houden bij vermoeden op aansprakelijkheidsclaims, strafrechtelijke vervolging, lopende incassoprocedure of misbruik en oplichting of een ander zwaarwegende reden.

Rechten betrokkenen
U heeft recht om inzage te vragen in uw gegevens en de aantekeningen die binnen Corpoli zijn gemaakt ten aanzien van uw behandeling. Transparantie is voor ons belangrijk voor een goede behandeling.

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kan Corpoli uw gegevens doorgeven aan Politie en Justitie. Ook werkt Corpoli mee aan verzoeken van Politie en Justitie tot het verstrekken van gegevens, indien hieraan een wettelijke grondslag ligt.

Veilig
Uw gegevens zijn bij Corpoli in goede handen. Corpoli zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Daartoe heeft Corpoli een eigen veiligheidsbeleid en wordt daaraan uitvoering gegeven.

Vertrouwelijk
Onze medewerkers hebben – daar waar nodig – een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw gegevens raadplegen en verwerken.

Persoonlijk contact met Corpoli
Veel contacten tussen u en Corpoli verlopen via formulieren, telefoon, e-mail en eventueel sociale media. Gegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben personen, bedrijven en organisaties via e-mail, sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp) of via een website contact. Ook wordt sms ingezet. Verder wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren.Het contact met Corpoli gaat via e-mail, telefoon, whats-app en door middel van een formulier. 

Bellen met ons
Als u ons belt of wij u bellen wordt het telefoongesprek niet opgenomen. Wel kunnen tijdens dat gesprek aantekeningen worden gemaakt en worden toegevoegd aan uw dossier.

Beveiliging
De gegevens worden veilig bewaard, alsmede ook de back-ups en kopieën daarvan, zo ook worden deze veilig getransporteerd, zowel fysiek als digitaal. Hierbij worden algemeen aanvaardbare normen toegepast.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De medewerker van Corpoli is geen arts of medicus. Zij kan en zal nooit de plaats innemen van zorgprofessionals of medische specialisten. Ook zal zij geen medische diagnose stellen of medisch advies geven. Met(acute) medische klachten, hetzij psychisch of lichamelijk, dient u zich te wenden tot medische professionele hulp. Zonder toestemming van uw behandelend arts dient u nooit uw medicijngebruik te staken.

Bioresonantie kan wel een goede ondersteuning zijn bij reguliere medische behandelingen, daarom is het belangrijk dat u in contact blijft met uw arts als u daar onder behandeling bent!

Bioresonantie is niet bedoeld voor het stellen van een zelfdiagnose. Indien u zonder nader medisch advies van de geboden informatie gebruik maakt, is dit geheel voor uw eigen risico en rekening. Corpoli aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Corpoli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor klachten, directe of indirecte schade voortvloeiende uit of verband houdende met de behandeling, toepassen van informatie of producten.

Er kunnen tijdens consulten adviezen en behandelingen worden gegeven. Het is aan u zelf om te beoordelen of dit als waar en/of juist kan worden aangenomen.
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van medische zorg en adviezen van zorg verlenende instanties of medisch deskundigen.

De behandelwijze op deze website vermeld is bedoeld om een visie te verduidelijken, er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Tot slot
Dit is de Privacyverklaring van Corpoli. Deze organisatie kan deze verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 1 mei 2024. De meest recente versie vindt u altijd op de website van Corpoli.